Jak studiować i zaliczać, czyli garść dobrych rad!

W programie studiów każdemu przedmiotowi przyporządkowane są punkty ECTS. Ich liczba zależy od nakładu pracy studenta w celu uzyskania zaliczenia przedmiotu. Jak określana jest liczba punktów w przedmiotach studiów na odległość?

Większość przedmiotów ma wagę 6 ECTS. Program przedmiotu o wadze 6 ECTS odpowiada mniej więcej 30 godzinom wykładu i 30 godzinom ćwiczeń projektowych w przedmiotach prowadzonych metodami tradycyjnymi oraz około 90 godzin pracy indywidualnej studenta. W przypadku studiów "na odległość” przyjmujemy, że 1 ECTS odpowiada 25 godzinom pracy studenta.

Zaliczając kolejne przedmioty zbieramy kolejne punkty ECTS bez uwzględnienia oceny zdobytej na egzaminie. Oczywiście oceny są także ważne i wpisywane do indeksu.

Zgodnie z przyjętymi w Europie ustaleniami student powinien uzyskać conajmniej 210 punktów ECTS aby otrzymać dyplom inżyniera. W Tabeli poniżej podano minimalne liczby punktów, które student powinien zgromadzić zaliczając przedmioty i zjazdy w kolejnych etapach studiów.


Minimalne ilości punktów konieczne do uzyskania w kolejnych etapach studiów

Grupa przedmiotówEtap 1 (rok 1)Etap 2 (rok 2 i 3)Etap 3 (rok 4)
1.Przedmioty podstawowe256-
2.Przedmioty ogólne-184
3.Przedmioty kierunkowe24855
4.Przedmioty specjalności i dyplomowanie--43
Suma punktów4910952

Studenci studiów dziennych opanowują przewidziany programem materiał w 7 semestrów. Dla studiów przez Internet podzieliliśmy materiał na 8 semestrów, wiedząc, że studiujący przez Internet zwykle pracują i muszą godzić pracę ze studiami.

Raz w roku studentom regularnym sprawdzane są postępy w zaliczaniu przedmiotów i dokonywana rejestracja na kolejny rok. Przy rejestracji brana jest pod uwagę następująca zasada:

Rejestrację na kolejny rok studiów uzyskuje student, który uzyskał co najmniej połowę nominalnej liczby punktów odpowiadającej modelowemu planowi studiów.

Tempo zaliczeń może być indywidualnie regulowane przez studenta, jednakże aby zachować prawa studenta "regularnego" nie może on poruszać się wolniej, niż w tempie 50% nominalnego. Tak na przykład w trakcie Studiów Podstawowych student ma obowiązek zaliczając wymienione w Programie Studiów 1. roku przedmioty zdobyć 49 punktów. Zgodnie z podaną wyżej regułą student po upływie pierwszego roku powinien zdobyć minimum 25 punktów uzyskanych w wyniku zaliczeń z przedmiotów pierwszego roku, aby zachować rejestrację studencką na rok kolejny.

Jeśli student nie uzyska rejestracji na rok następny, to droga do dyplomu nie zostaje zamknięta. Zachowuje on wszystkie zaliczenia, może zaliczać kolejne przedmioty, jako student krótkoterminowy. Przed wejściem na rok dyplomowy student może zostać kolejny raz przyjęty na studia, na zasadzie wznowienia.

Poniżej przedstawimy kilka rad o sposobach i kolejności zaliczania. Przeczytaj je uważnie, pytaj nas o radę.

Jak wystartować

Przed przystąpieniem do Półsemestru 1 - jesiennego, należy zaliczyć Zjazd 1 - "Podstawy użytkowania komputerów". Jednakże niektórzy studenci, po zapoznaniu się z programem Zjazdu 1, mogą stwierdzić, że ich znajomość obsługi komputera jest wystarczająca i nie widzą potrzeby uczestnictwa w tygodniowym laboratorium. Należy w takim przypadku zapisać się na sprawdzian i zaliczyć Zjazd 1. Terminy sprawdzianu Zjazdu 1 zostaną podane w odpowiednim czasie. W przypadku nie uzyskania zaliczenia należy niezwłocznie zapisać się na najbliższy termin Zjazdu 1.

Jak studiować na 1 roku

Przedmioty roku pierwszego studiujemy nieco inaczej, ponieważ przedmioty "duże": obie Matematyki i Podstawy Fizyki są jednocześnie "długie", semestralne. Radzimy zaliczać te 3 przedmioty kolejno, zgodnie z planem uruchamianie przedmiotów.

Jak studiować przedmioty informatyki

Zaleca się zaliczać przedmioty z grupy Informatyka w następującej kolejności:

 • Architektura systemów komputerowych
 • Programowanie
 • Algorytmy i struktury danych
 • Zaliczenia języka angielskiego

  Zasady zaliczenia i systemu prowadzenia kontaktu w trakcie nauki języka angielskiego różnią się od innych przedmiotów. Nauka trwa od początku grudnia do połowy czerwca przez trzy lata i kończy się egzaminem.

  Na nadchodzący rok akademicki przewidziano dwie ścieżki trzyletniego kursu:

 • Poziomy A (odpowiadający A2), B (odpowiadający B1), C (odpowiadający B2)
 • Poziomy B, C, D (czyli AT - angielski techniczny)
 • Programy i zasady będą umieszczone w Gablocie OKNA dla języka angielskiego, odpowiednie dla każdego poziomu.

  Przedmioty ekonomiczno - społeczne

  W trakcie Studiów Kierunkowych, przed zakończeniem roku trzeciego, należy zaliczyć 2 przedmioty ekonomiczno-społeczne. Przedmioty te można wybierać i zaliczać w czasie i kolejności wygodnej dla studenta. Możesz te przedmioty zaliczać w trakcie Studiów Podstawowych także, jako nadobowiązkowe.

  Wybór specjalności i praca dyplomowa

  W połowie roku trzeciego wybieramy ostatecznie specjalność. Przedstawimy Ci też do wyboru zestaw tematów prac dyplomowych i opiekunów tych prac.

  Przed studiami specjalności

  Przed przystąpieniem do studiowania przedmiotów Specjalności z ostatniego roku należy zaliczyć komplet przedmiotów i zjazdów ze Studiów Kierunkowych. Jeśli na skompletowanie tych przedmiotów będziesz potrzebował(a) nieco więcej czasu (maksymalne braki, to 2 przedmioty), to Pełnomocnik może dopuścić Cię do studiowania przedmiotów Specjalności dając dwa półsemestry na skompletowanie przedmiotów Studiów Kierunkowych.

  Role Pełnomocnika Dziekana

  Jeśli będziesz miał(a) problemy i kłopoty z wyborem przedmiotów, pamiętaj, że Twoim opiekunem jest Pełnomocnik Dziekana Twojego Wydziału. Śledzi on Twoje postępy w sposób niewidoczny dla Ciebie, zna Twoją sytuację i zawsze będzie miał radę. Może także złagodzić Ci niektóre warunki, chociaż jego pole manewru nie jest duże.