Ośrodek Kształcenia na Odległość
Ośrodek Kształcenia na Odległość
Kto może podjąć studia ?

Warunkiem koniecznym przyjęcia kandydata na Niestacjonarne Studia Magisterskie II Stopnia na Kierunku Informatyka jest:

  • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz,
  • posiadanie kompetencji umożliwiających podjecie tych studiów.

Uznaje się, że takie kompetencje posiadają:

  • kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia lub studia jednolite na tym samym kierunku studiów, co drugiego stopnia na które aplikują,
  • kandydaci , którzy ukończyli studia na kierunku o zbliżonym zakresie programowym do kierunku studiów drugiego stopnia, jeżeli po uzupełnieniu programu o dodatkowe przedmioty w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS, możliwe będzie uzyskanie przez nich dyplomu ukończenia tych studiów,
  • inni kandydaci , których kompetencje, uzyskane w sposób formalny lub nieformalny, Komisja oceni jako umożliwiające, po uzupełnieniu programu o dodatkowe przedmioty w wymiarze nie większym niż punktów 30 ECTS, uzyskanie kompetencji wymaganych dla wydania dyplomu