Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia magisterskie trwa od 2 sierpnia do 14 wrzesnia 2018r.

Zapis elektroniczny na studia magisterskie tylko do 14.09.2018r.

 • Dostarczenie dokumentów na Wydział EiTI do 14.09.2018
 • Dostarczenie dokumentów na Wydział Elektryczny do 14.09.2018
 • Dostarczenie dokumentów na Wydział Mechatroniki do 14.09.2018

Warunkiem przyjęcia na studia jest dostarczenie wymaganych przez Komisję Rekrutacyjną dokumentów, po wcześniejszym złożeniu zapisu elektronicznego. O przyjęciu decyduje kolejność dostarczenie kompletu dokumentów. Limit miejsc przyjętych na studia wyznacza Rada Wydziału, po czym jest on zatwierdzany przez Rektora PW. Dziekan może rozszerzyć limit lub zamknąć rekrutację w momencie, gdy liczba złożonych wniosków o przyjęcie przekracza limit.

Rekrutacja dotyczy kierunku Informatyka na Wydziałach:

Zgłoszenia kandydatów realizowane są w dwóch etapach:

 • Letnim - od 02 sierpnia do 14 września
 • Zimowym - od 10 stycznia do 12 lutego

W ramach tej procedury rekrutacyjnej należy dokonać obowiązkowego zapisu elektronicznego www.zapisy.pw.edu.pl

Po rejestracji elektronicznej otrzymasz dwa e-maile: z rekrutacji PW oraz z Ośrodka Kształcenia na Odległość potwierdzające złożenie aplikacji na studia.
E-mail z OKNA PW będzie zawierał link a w nim do pobrania dwa dokumenty: ankietę i ślubowanie. Prosimy o wydrukowanie i podpisanie.

W ramach rekrutacji kandydaci składają następujące dokumenty:

 • Ankieta osobowa ( do pobrania z linku zawartego w e-mailu z OKNA potwierdzającego złożenie aplikacji na studia)
 • Ślubowanie (do pobrania z linku zawartego w e-mailu z OKNA potwierdzającego złożenie aplikacji na studia)
 • Aktualny życiorys (CV)
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub licencjackich po okazaniu oryginału.
  Kandydaci, którzy uzyskali dyplom pierwszego stopnia za granicą - obowiązuje procedura legalizacji dokumentu. więcej na temat schematu postępowania>>
 • Kandydaci, którzy ukończyli inny kierunek niż informatyka proszeni są o dostarczenie suplementu dyplomu oraz sylabusów z zakresu przedmiotów informatyki.
 • Dwustronne ksero dowodu osobistego; ksero może być poświadczony przez szkołę, zakład pracy kandydata lub Politechnikę.
 • Trzy fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35 x 45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Opłata rekrutacyjna wynosi 85,00 PLN i należy ją wpłacać na nr konta wygenerowany przy rejestracji elektronicznej.