O studiach przez Internet

Studia na "odległość"

Ogólnie znane i uznane zalety Kształcenia na Odległość (ang. Distance Education) wynikają z tego, że jest to kształcenie wolne od ograniczeń związanych z miejscem nauczania, czasem nauczania oraz jego tempem.
Są to więc studia przeznaczone dla ludzi pracujących, zajętych, zmuszonych do pogodzenia nauki z wieloma innymi obowiązkami, dla których kształcenie jest połączeniem konieczności, szansy i zawsze dużego wysiłku.
To dla nich opracowano 30 lat temu zaoczny, weekend-owy model studiów, pozwalający studiować w wolne od pracy dni. Jednakże jest to model wymagający spędzania setek godzin w roku w przejazdach pociągami i autobusami. Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej OKNO PW opracował i wprowadził do praktyki nowy model studiowania "na odległość" z wykorzystaniem Internetu, zwany modelem SPRINT. Wzorem dla nas były studia na odległość prowadzone przez Open University w Wielkiej Brytanii i FernUniversität w Niemczech. Zastosowany model oparty jest na założeniu, że studiując na odległość student ma możliwość samodzielnego dobierania:

 • czasu studiowania
 • miejsca studiowania
 • tempa studiowania

W wielu przypadkach jest to wygodne, w wielu przypadkach bez wymienionych udogodnień podjęcie studiów nie byłoby możliwe. Aby ułatwić kształcenie model SPRINT wykorzystuje najnowsze osiągnięcia telekomunikacji, informatyki i technik multimedialnych.

Formy pracy dydaktycznej

Model SPRINT oferuje zajęcia dydaktyczne w trzech najważniejszych postaciach:

 • Przedmiot (np. Fizyka, Matematyka, Teoria obwodów, Bazy danych, itp.) studiowany w określonym czasie półsemestru lub semestru, w oparciu o multimedialny podręczniki, pod opieką wykładowcy, ze spotkaniami na uczelni, ćwiczenia i końcowy egzamin
 • Zjazd laboratoryjny, tygodniowy, wymagający codziennej, wielogodzinnej obecności studenta w laboratoriach uczelni. Każdego dnia, w blokach przed- i popołudniowych, przy bezpośrednim i indywidualnym dostępie do stanowisk laboratoryjnych i komputerowych, pod opieką wykładowców, odbywają się ćwiczenia związane merytorycznie z materiałem przekazywanym w trakcie semestru oraz z tematyką wykładaną w czasie zjazdu
 • Praca dyplomowa: Ostatnie dwa półsemestry (w przypadku Studiów Podyplomowych jeden półsemestr) poświecone są na wykonanie, pod opieka promotora, projektu dyplomowego związanego tematycznie z przyswojonymi w trakcie studiów zagadnieniami. Po dokonaniu wyboru tematu projektu i zatwierdzeniu przez opiekuna harmonogramu prac, następuje faza realizacji. Postępy prac nad projektami są prezentowane na specjalnym wirtualnym seminarium dyplomowym. Praca dyplomowa prezentowana jest przez studenta w trakcie egzaminu, przed komisją egzaminu dyplomowego

Kontakty z wykładowcą

Podczas studiowania przedmiotu w trakcie półsemestru studenci mają zagwarantowaną opiekę ze strony nauczyciela prowadzącego przedmiot. Korzystając z dostępnych w sieci Internet narzędzi (serwis WWW, e-mail, chat, komunikatory, FTP itp.) opiekun prowadzący przedmiot stymuluje proces dydaktyczny: poleca wykonanie określonych zadań, sprawdza rozwiązania, pomaga studentowi w przyswojeniu materiału udzielając wyjaśnień, sprawdza postępy w nauce, podejmuje próbę kreatywnego ustosunkowania studenta do przekazywanych w ramach przedmiotu treści merytorycznych.

Zajęcia stacjonarne, ćwiczenia rachunkowe i projektowe

W trakcie trwającego 8 tygodni półsemestru, w ramach odbywanego przedmiotu, organizowane są na terenie Uczelni jednodniowe zajęcia i ćwiczenia projektowe, raz, bądź dwa razy w półsemestrze (zwykle w soboty). W trakcie zajęć wykonywane są zadania projektowe, dyskutowane bezpośrednio z prowadzącym problemy i zagadnienia, pojawiające się w trakcie przyswajania materiału.

Kalendarz roku akademickiego

Rok akademicki, zaczynający się w 3 dekadzie września, podzielony jest na 4 półsemestry: jesienny, zimowy, wiosenny i letni, trwające po 8 tygodni każdy, zakończone dwutygodniowymi sesjami egzaminacyjnymi. Podział roku na 4 części, a nie na 2, jak to ma miejsce w przypadku studiów stacjonarnych, jest rezultatem wprowadzania zasady, aby studiujący studiował jednocześnie jak najmniejszą liczbę przedmiotów, zwykle 2, ale czasami 1 lub 3. Na studiach podyplomowych w okresie letnim lipca i sierpnia wprowadzany bywa półsemestr 5, w którym studiujący zalicza tygodniowy zjazd laboratoryjny w Politechnice Warszawskiej i przygotowuje pracę dyplomową, jeśli spełnił odpowiednie wymagania programowe.

Zaliczenia i egzaminy

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. W zasadzie egzaminy zdawane są w tracie zjazdów egzaminacyjnych w Uczelni. W soboty 8. i 10. tygodnia półsemestru studenci przyjeżdżają na Uczelnię i wykonują zadania egzaminacyjne. W niektórych przedmiotach zaliczanie odbywa się przez ocenę wykonanego przez studenta projektu lub serii drobnych projektów i zadań przesyłanych przez studenta wykładowcy w trakcie półsemestru.

Regulamin Studiów

Zasadniczo Regulamin Studiów na Odległość nie odbiega od Regulaminu Studiów na Politechnice Warszawskiej. Dodatkowe postanowienia regulaminu wynikające m.in. ze specyfiki studiów przez Internet zostały określone w omówionych wyżej punktach.

Co studiujemy przez Internet ?

Oferta "studiów na odległość" Politechniki Warszawskiej zawiera:

 • Niestacjonarne Studia Inżynierskie (1. stopnia), czteroletnie w formule SPRINT, prowadzone od roku akademickiego 2001/02 przez 3 Wydziały na 3. kierunkach:
  • Kierunek Informatyka na Wydziale Elektrycznym,
  • Kierunek Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
  • Kierunek Automatyka i Robotyka na Wydziale Mechatroniki,
 • Niestacjonarne Studia Magisterskie (2. stopnia), dwuletnie w formule SPRINT, prowadzone od roku akademickiego 2005/06 na kierunku Informatyka przez 2 Wydziały: Elektroniki i Technik Informacyjnych i Elektryczny, przy udziale pracowników innych Wydziałów Uczelni

 • Studia Podyplomowe roczne:
  • Informatyka i techniki Internetu prowadzone przy Wydziale Elektrycznym,

Formy studiowania

Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej oferuje zbiór przedmiotów i zjazdów zgodny z wymaganiami programowymi wydziałów i wybranych specjalności. Z oferty tej można skorzystać w rozmaity sposób.

 • Można zostać studentem regularnym zaocznych studiów inżynierskich lub magisterskich Politechniki Warszawskiej i zaliczając kolejne przedmioty otrzymać dyplom inżyniera, lub magistra inżyniera. Aby zostać studentem regularnym trzeba się zapisać na studia w okresie rekrutacji.
 • Można studiować jedynie wybrane przedmioty, lub grupy przedmiotów z dowolnego roku studiów w sposób przewidziany dla studentów krótkoterminowych. Aby studiować wybrane przedmioty trzeba się zapisać na nie przed półsemestrem lub semestrem w którym dany przedmiot będzie prowadzony.
 • Można zostać studentem Studiów Podyplomowych i po zaliczeniu przewidzianych programem przedmiotów otrzymać dyplom ukończenie studiów podyplomowych z wybranej specjalności. Na studia podyplomowe należy się także zapisać w okresie, w którym zapisy są prowadzone.

Studenci studiów dziennych Politechniki Warszawskiej mogą bezpłatnie studiować Przedmioty Informatyki w ramach przedmiotów obieralnych na danym Wydziale za zgodą Dziekana.

Narzędzia pracy studenta

Komputer podstawowym narzędziem pracy studenta

Komputer połączony z Internetem jest niezbędnym narzędziem pracy studenta. Umożliwia mu realizację ważnych elementów procesu kształcenia, a mianowicie:

 • odczyt materiałów dydaktycznych umieszczonych na witrynie przedmiotu lub nagranych na dyskach CD
 • wysyłanie i odbiór poczty elektronicznej e-mail
 • rozwiązanie zadań, problemów, wykonanie raportów, projektów, itp.
 • spotkania w Internecie, dyskusje z wykładowcami i kolegami za pomocą chatu, forum lub komunikatora