Elektronika i Telekomunikacja

Program studiów I stopnia - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kończąc studia uzyskujesz kwalifikacje na szóstym poziomie według Krajowych Ram Kwalifikacji (kwalifikacje inżynierskie). Kwalifikacje opisane są poprzez zestaw efektów kształcenia. To są nowe pojęcia i zostały wprowadzone po to, aby móc porównywać poziom wykształcenia uzyskanego na różnych uczelniach. Ma to również ułatwić podejmowanie i kontynuowanie studiów w europejskich ośrodkach akademickich czyli zapewnić tzw. mobilność międzynarodową. Pojęcie kwalifikacji należy rozumieć jako poziom wykształcenia, a efekty kształcenia określają kompetencje uzyskane w wyniku studiów. To efekty kształcenia określają co wiesz i umiesz po ukończeniu studiów. Efekty kształcenia zastąpiły dawniej stosowane standardy kształcenia. Na poziomie krajowym zostały zdefiniowane obszarowe efekty kształcenia podzielone na 3 grupy: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne. W odniesieniu do kierunków studiów inżynierskich obowiązują efekty kształcenia w obszarze nauk technicznych. Studiując na danym kierunku uzyskujesz kierunkowe efekty kształcenia, które w pełni pokrywają się z efektami obszarowymi. Każdy prowadzony przedmiot ma ściśle zdefiniowane efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych. Opisy przedmiotów w postaci kart przedmiotów zawierają tematykę zajęć oraz efekty jakie uzyskasz w ramach tego przedmiotu, a także w jaki sposób prowadzący przedmiot sprawdzi te efekty. Sylabusy przedmiotów dostępne w USOSweb.

Kwalifikacje absolwenta specjalność: Techniki Multimedialne

Absolwenci studiów zaocznych pierwszego stopnia na specjalności Techniki multimedialne są przygotowani do użytkowania i integrowania systemów multimedialnych, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji w siec i Internet. Systemy multimedialne obejmują w ogólność i moduły pozyskiwania cyfrowych sygnałów jedno- i wielowymiarowych, ich przetwarzania, analizy, transmisji, gromadzenia i prezentacji. Sygnały te mogą pochodzić ze źródeł naturalnych (np. mikrofony, kamery) jak i mogą być sztucznie generowane (np. synteza mowy, wirtualna rzeczywistość). Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy głównie w mass-mediach : telewizjach i radiostacjach państwowych i komercyjnych, firmach reklamowych, zwłaszcza w zakresie obsługi technicznej studiów radiowych, telewizyjnych i filmowych.

Kwalifikacje absolwenta specjalność: Teleinformatyka

Absolwenci zaocznych studiów pierwszego stopnia na specjalności Teleinformatyka posiadają umiejętności związane z zastosowaniem informatyki w telekomunikacji. W szczególności absolwenci są przygotowani do opracowywania nowych aplikacji i usług telekomunikacyjnych oraz utrzymywania i monitorowania sieci telekomunikacyjnych.

Kwalifikacje absolwenta specjalność: Inżynieria Komputerowa

Absolwenci studiów zaocznych pierwszego stopnia na specjalności Inżynieria komputerowa są przygotowywani do projektowania, konstrukcji i twórczego wykorzystania systemów służących do przetwarzania informacji, tworzonych w oparci u o technik i komputerowe, mikroelektroniczne i optoelektroniczne. Program specjalności zapewnia szerokie, ogólne wykształcenie w dziedzinie technik komputerowych oraz projektowania, wytwarzania i testowania układów i systemów elektronicznych stosowanych w szeroko rozumianej informatyce i komunikacji , medycynie, ochronie środowiska i metrologii. Kształcenie studentów uwzględnia najnowsze tendencje rozwoju technik informacyjnych, zarówno sprzętowe jak i programowe metody pozyskiwania, przetwarzania i gromadzenia informacji.

Poniżej zestawiono ofertę przedmiotową w podziale na grupy odpowiadającym różnym zakresom tematycznym, specjalnościom i kierunkom, tzw. wymagania programowe.

Szczegółowy harmonogram uruchomień przedmiotów: