Język obcy

LEKTORAT Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – ZALICZENIE PRZEDMIOTU (180 godzin = 12 ECTS)

Studenci rozpoczynający studia w Ośrodku Kształcenia Na Odległość  PW muszą spełnić wymogi stawiane wszystkim studentom uczelni wyższych w Unii Europejskiej.
Otrzymanie dyplomu oznacza między innymi zdobycie określonej liczby punktów ECTS, które przyznawane są za konkretną pracę wykonaną przez studenta.
Celem zajęć z języka obcego jest wyrównanie poziomu znajomości angielskiego pośród naszych studentów, doprowadzenie do Państwowego egzaminu B2 i rozszerzenie umiejętności językowych o język specjalistyczny.

Osoby legitymujące się certyfikatem poświadczającym znajomość języka obcego na poziomie B2 muszą zaliczyć 180 godzin (trzy semestry po 60 godzin) lektoratu z języka obcego.
Dla tych studentów w ofercie znajdują się trzy lektoraty tematyczne (LTA, LTB, LTC). Studenci, którzy zdali egzamin B2 na innej uczelni, albo na Politechnice Warszawskiej powinni zgłosić się do mgr Katarzyny Wesołowskiej (katarzyna.wesolowska@pw.edu.pl) z wyciągiem przebiegu studiów na podstawie, którego przepisywane są godziny wykonane w ramach lektoratu do B2 oraz ocena z egzaminu końcowego.

Studenci, którzy nie posiadają udokumentowanego poziomu B2 z języka obcego, muszą wykonać TEST DIAGNOSTYCZNY dostępny na Platformie edukacyjnej Moodle.
Na podstawie uzyskanych punktów (max70) kształcą swoje umiejętności językowe jedną z trzech dostępnych ścieżek : A, B lub C.  

Poniżej przedstawiamy algorytm lektoratów z języka angielskiego obowiązujący w OŚRODKU KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ Politechniki Warszawskiej.