Informatyka Stosowana

Program studiów I stopnia - Wydział Elektryczny

Kończąc studia uzyskujesz kwalifikacje na szóstym poziomie według Krajowych Ram Kwalifikacji (kwalifikacje inżynierskie). Kwalifikacje opisane są poprzez zestaw efektów kształcenia. To są nowe pojęcia i zostały wprowadzone po to, aby móc porównywać poziom wykształcenia uzyskanego na różnych uczelniach. Ma to również ułatwić podejmowanie i kontynuowanie studiów w europejskich ośrodkach akademickich czyli zapewnić tzw. mobilność międzynarodową. Pojęcie kwalifikacji należy rozumieć jako poziom wykształcenia, a efekty kształcenia określają kompetencje uzyskane w wyniku studów. To efekty kształcenia określają co wiesz i umiesz po ukończeniu studiów. Efekty kształcenia zastąpiły dawniej stosowane standardy kształcenia. Na poziomie krajowym zostały zdefiniowane obszarowe efekty kształcenia podzielone na 3 grupy: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne. W odniesieniu do kierunków studiów inżynierskich obowiązują efekty kształcenia w obszarze nauk technicznych. Studiując na danym kierunku uzyskujesz kierunkowe efekty kształcenia, które w pełni pokrywają się z efektami obszarowymi. Każdy prowadzony przedmiot ma ściśle zdefiniowane efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych. Opisy przedmiotów w postaci kart przedmiotów zawierają tematykę zajęć oraz efekty jakie uzyskasz w ramach tego przedmiotu, a także w jaki sposób prowadzący przedmiot sprawdzi te efekty. Sylabusy przedmiotów dostępne w USOSweb.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia ma wiedzę i umiejętności w zakresie współczesnych metod projektowania, modelowania, konstrukcji i eksploatacji sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz zastosowania nowoczesnych technik przetwarzania, przechowywania i prezentowania danych przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych i multimedialnych. Może samodzielnie rozwiązywać problemy informatyczne. Wiedza i umiejętności, które posiada umożliwia szybkie adaptowanie się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Absolwent zna język obcy na poziomie B2, posiada umiejętności podejmowania decyzji i pracy w zespole. Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako pracownik naukowy, projektant i twórca oprogramowania, kierownik zespołów programistycznych, analityk i administrator złożonych systemów informatycznych, projektant, twórca i administrator sieci komputerowych, specjalista od bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Poniżej zestawiono ofertę przedmiotową w podziale na grupy odpowiadającym różnym zakresom tematycznym, specjalnościom i kierunkom, tzw. wymagania programowe.

Szczegółowy harmonogram uruchomień przedmiotów:

Szczegółowe zasady rejestracji są dostępne do pobrania pod linkiem Pobierz.